กลับสู่หน้าหลัก

คลิกดูคำสั่งย้อนหลัง

ปี 2555 - 2561 , ปี 2562

ปี 2563

ปี2564

คำสั่ง / ประกาศ เดือน มิถุนายน 2565

เวรรักษาการณ์เดือนกรกฏาคม

เวรรักษาการณ์เดือนมิถุนายน

คำสั่งที่ ลงวันที่ เรื่อง ดาวโหลด
155-158/2565 24/6/2565 แต่งตั้งครู  พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว   อยู่เวรรักษาการณ์เดือนกรกฏาคม
154/2565 24/6/2565

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สู่สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ

กิจกรรมห้องเรียนติดดาว

153/2565 24/6/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ปีการศึกษา 2565
147/2565 17/6/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม THE HERO ท้าเปลี่ยนโลก
150/2565 15/6/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหน่วยการเรียนรู้และแผนจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning
152/2565 14/6/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ม.1
149/2565 10/6/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการอบรม ทบทวน หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2565
143/2565 10/6/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสัปดาห์ 26 มิถุนายน 2565 "บรมครูกวีศรีสุนทร" ประจำปีการศึกษา 2565
140/2565 6/6/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
136/2565 5/6/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกอบพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
คำสั่ง / ประกาศ เดือน พฤษภาคม 2565

เวรรักษาการณ์เดือนมิถุนายน

เวรรักษาการณ์เดือนพฤษภาคม

คำสั่งที่ ลงวันที่ เรื่อง ดาวโหลด
124/2565 25/5/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู็ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ฉบับแก้ไข)
134/2565 31/5/2565

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 44 พรรษา

138/2565 31/5/2565

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน

และเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ กสศ. โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ปีการศึกษา 2565

137/2565 31/5/2565

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2565

128/2565 31/5/2565

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเยี่ยมบ้านนักเรียน และวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล (SDQ)

ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2565

123/2565 30/5/2565 แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารี และยุวกาชาด ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
116-119/2565 27/5/2565 แต่งตั้งครู  พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว   อยู่เวรรักษาการณ์เดือนมิถุนายน
133/2565 27/5/2565 แต่งตั้งหัวหน้างานเทคโนโลยี
132/2565 26/5/2565

แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นิเทศ กำกับ ติดตาม ให้คำปรึกษา

คณะกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวัน

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

127/2565 26/5/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเทศน์มหาชาติ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
120/2565 26/5/2565

แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการพิจาราณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

และลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565)

121/2565 24/5/2565

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center (DMC)

ประจำปีการศึกษา 2565

093/2565 16/5/2565 แต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์คณะสี
099/2565 12/5/2565

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเตรียมการตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2565

100/2565 12/5/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานวันวิสาขบูชา
092/2565 3/5/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565
คำสั่ง / ประกาศ เดือน เมษายน 2565

เวรรักษาการณ์เดือนพฤษภาคม

เวรรักษาการณ์เมษายน

คำสั่งที่ ลงวันที่ เรื่อง ดาวโหลด
095/2565 29/4/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ปีการศึกษา 2565
073/2565 29/4/2565 แต่งตั้งคระกรรมการจัดทำคู่มือนักเรียน ผู้ปกครองและครู ปีการศึกษา 2565
079/2565 5 / 4 /2565 แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
087-090/2565 20/4/2565 แต่งตั้งครู  พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว   อยู่เวรรักษาการณ์เดือนพฤษภาคม

สมาคมฯ

001/2565

11/4/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565
081/2565 11/4/2565 แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2565
076/2565 7/4/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน W.T.S. Platform (Credid Bank)
078/2565 4/4/2565

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแจกเอกสารการจบการศึกษา

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศ฿กษา 2564

075/2565 4/4/2565 มอบหมายผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
062/2565 1/4/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเลือกตั้งครูหัวหน้าระดับชั้น และครูหัวหน้าคณะสี ปีการศึกษา 2565
061/2565 1/4/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2565
065-068/2565 1/4/2565 แต่งตั้งครู  พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว   อยู่เวรรักษาการณ์เดือนเมษายน
คำสั่ง / ประกาศ เดือน มีนาคม 2565

เวรรักษาการณ์เดือนมีนาคม

คำสั่งที่ ลงวันที่ เรื่อง ดาวโหลด
070/2565 30/3/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีด้วยโปรแกรม Canva และ OBS
059/2565 28/03/2565

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

063-064/2565 20/3/2565 แต่งตั้งครู  พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว   อยู่เวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการ (เพิ่มเติม)
058/2565 20/3/2565

แต่งตั้งคณะกรรมดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

054-055/2565 13/3/2565 แต่งตั้งครู  พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว   อยู่เวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการ (เพิ่มเติม)
050/2565 7/3/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
045/2565 7/3/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2565
047-048/2565 6/3/2565 แต่งตั้งครู  พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว   อยู่เวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการ (เพิ่มเติม)
037/2565 1/3/2565

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคในรูปแบบ Online

ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

คำสั่ง / ประกาศ เดือน มกราคม 2565

เวรรักษาการณ์เดือนมีนาคม

เวรรักษาการณ์เดือนกุมภาพันธ์

คำสั่งที่ ลงวันที่ เรื่อง ดาวโหลด
384/2564 28/2/2565

แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาเลื่อนเงินเดือน

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565) แก้ไข

383/2564 28/2/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจำ รอบการประเมิน ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) แก้ไข
041-042/2565 27/2/2565

แต่งตั้งครู  พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว   อยู่เวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการ (เพิ่มเติม)

030/2565 25/2/2565

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียน ประเภทห้องเรียนพิเศษ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

032-035/2565 22/2/2565 แต่งตั้งครู  พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว   อยู่เวรรักษาการณ์เดือนมีนาคม
021/2565 14/2/2565

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม)

เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

027/2565 11/2/2565

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาครูปแบบ Online ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

024/2565 11/2/2565

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

028/2565 10/2/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2564
025/2565 7/2/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานวันมาฆบูชา
023/2565 3/2/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตลาดนัดหลักสูตร ม.3
022/2565 30/1/2565

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำปีการศึกษา 2564

014/2565 25/1/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
016-019/2565 25/1/2565 แต่งตั้งครู  พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว   อยู่เวรรักษาการณ์เดือนกุมภาพันธ์
015/2565 20/1/2565

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการทางวิชาการและผลผลิตนักเรียน

“W.T.S. Open House 2022 Go To Your Genius”
456/2564 20/1/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำระบบทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในระบบอิเล็กทรอนิกส์
455/2564 20/1/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานปีใหม่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2565
11-12/2565 13/1/2565 แต่งตั้งครู  พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว   อยู่เวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการ (เพิ่มเติม)
9/2565 13/1/2565

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางสังคมศึกษา

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

8/2565 13/1/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบวัดความรู้ ( Pre - Entrance ม.1) ปีการศึกษา 2565 รูปแบบออนไลน์
439/2564 11/1/2564

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการตรวจความสะอาดของพื้นที่เพื่อให้เป็นไปตามมาตราการ

ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

438/2564 11/1/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มบริหารทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2564 (แก้ไข)
4/2565 10/1/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำวิดีโอประชาสัมพันธ์โรงเรียน
3/2565 5/1/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสัปดาห์วันครู
1-2/2565 5/1/2565 แต่งตั้งครู  พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว   อยู่เวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการ (เพิ่มเติม)