------------------------------------
        ฝ่ายบริหารโรงเรียน
     กลุ่มบริหารวิชาการ
     กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
     กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
     กลุ่มบริหารงานบุคคล
     กลุ่มบริหารงานทั่วไป
     กลุ่มสำนักงานผู้อำนวยการ
        หน่วยงาน
     งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
     งานนโยบายและแผนงาน
     งานห้องสมุด
     งานโสตทัศนศึกษาฯ
     งานการเรียนการสอนคอมฯ
     งานบริหารระบบเครือข่าย
     งานสารสนเทศเพื่อการบริหาร
     ศูนย์อนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า
     วงโยธวาทิต
        กลุ่มสาระการเรียนรู้
     ศิลปะ
     ภาษาไทย
     คณิตศาสตร์
     วิทยาศาสตร์
     ภาษาต่างประเทศ
     สุขศึกษาและพลศึกษา
     การงานอาชีพและเทคโนโลยี
     สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
     กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

     พระโขนงพิทยาลัย
     สิริรัตนาธร
     ราชดำริ
     วัฒนาวิทยาลัย
     ศรีพฤฒา
     ศึกษานารี
     สวนกุหลาบวิทยาลัย
     สามเสนวิทยาลัย
     สุรศักดิ์มนตรี
     หอวัง
     อัสสัมชัญ
     ไตรมิตรวิทยาลัย
     โยธินบูรณะ
     เบญจมราชาลัย
     เซนต์ดอมินิก
     เทพศิรินทร์
     เตรียมอุดมศึกษา                         ------------------------------------ 

             

             โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เป็นโรงเรียนรัฐบาลสังกัดเขตพื้ี่นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ระดับมัธยมศึกษาประเภทสหศึกษา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของวัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
             ตั้งอยู่ในที่ดินของวัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร เนื้อที่ประมาณ ๘ ไร่ ซึ่งทางวัดมอบให้
กรมสามัญศึกษาใช้สร้างโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งโรงเรียน เมื่อวันที่
๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๑๐ ให้เปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๑๐ เป็นต้นมา เริ่มต้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ และสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อปีการศึกษา ๒๕๑๙ ท่านเจ้าคุณพระโสภณวชิรธรรมอดีตเจ้าอาวาสวัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร
มีกุศลจิตแน่วแน่ที่จะช่วยอบรมเยาวชน ให้ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี จึงบอกบุญมายังสาธุชนให้ช่วยกันซื้อที่ดินมอบให้วัดประมาณ ๘ ไร่ ในปี พ.ศ.๒๕๐๙
ราคาที่ดินในขณะนั้น ๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท แล้วมอบให้กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ใช้สร้างโรงเรียนกรมสามัญศึกษา ได้จัดสรรงบประมาณปี ๒๕๑๐ จำนวน ๘๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรกเป็นอาคารถาวร คอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น จำนวน ๘ ห้องเรียน
โดย พณฯ ท่านนายกรัฐมนตรีจอมพลถนอม กิตติขจร ได้มาเป็นประธาน ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนหลังแรกเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๑๐
ในปีการศึกษา ๒๕๑๐ ระหว่างการก่อสร้าง อาคารเรียน ท่านเจ้าคุณโสภณวชิรธรรมได้เอื้อเฟื้ออนุญาตให้ใช้เรือนรับแขกวัด เป็นอาคารเรียนชั่วคราว
จัดโต๊ะ ม้านั่ง กระดานดำ เพียงพอก่อสร้างอาคารหลังแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วได้ย้าย
นักเรียนมาเรียน ณ สถานที่ปัจจุบันตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๐ เป็นต้นมา
ทางวัดได้เอื้อเฟื้อให้วัสดุ มาก่อสร้างรั้วชั่วคราว โดยรอบบริเวณที่ดินของโรงเรียน กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งท่านเจ้าคุณโสภณวชิรธรรมเป็นผู้อุปการะโรงเรียน
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตได้เชิญประชาชน ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สนใจการศึกษา มาเป็นคณะกรรมการการพัฒนาการศึกษาพัฒนาของโรงเรียนคณะหนึ่ง
เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาการศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนได้ร่วมมือช่วยเหลือโรงเรียนด้วยดีตลอดมาที่
เป็นวัตถุถาวรแล้วคือ
ปี พ.ศ.๒๕๑๕ ต่อเติมอาคารเรียนหลังที่ ๒ เพื่อปรับปรุงเป็นห้องสมุดเป็นเงิน ๒๔,๒๗๒.๕๐ บาท
ปี พ.ศ.๒๕๑๖ สร้างบ่อบาดาลพร้อมถังเก็บน้ำ และเครื่องสูบน้ำให้โรงเรียนเป็นเงิน ๗๐,๕๒๕ บาท                    และซื้อรถยนต์โดยสารขนาดเล็กมอบให้ โรงเรียน ๑ คัน เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท
ปี พ.ศ.๒๕๑๙ ถึงปัจจุบัน จัดหารายได้ตั้งมูลนิธิการศึกษาโสภณวชิรธรรมได้เงิน กองทุนไว้ แล้ว                        ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาทและนอกจากนั้นประชาชนในบริเวณใกล้เคียงซึ่งเห็นคุณค่าและ
                        ความสำคัญของการศึกษาได้ประสานใจกันเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน
                   ในทุกด้านด้วยดีตลอดมา นับตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตจนถึงปัจจุบัน โรงเรียนมีผู้บริหารแล้ว ๑๐ คนดังนี้

   
 
๑. นายนพคุณ ทรงชาติ ปี ๒๕๑๐–๒๕๑๘

ท่านดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกรมสามัญศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ก่อนเกษียณอายุราชการ
     
 
๒. นายเชาว์น สาลีฉัน
ปี ๒๕๑๘–๒๕๒๔

ท่านดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกรมสามัญศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ก่อนเกษียณอายุราชการ

     
 
๓.. นายแสงทอง กมลรัตน์
ปี ๒๕๒๔–๒๕๓๓

ท่านดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกรมสามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร ก่อนเกษียณอายุราชการ
     
 
๔. นายคำนวณ บุญเพ็ชรแก้ว
ปี ๒๕๓๓–๒๕๓๕

ท่านดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ระดับ ๙
ก่อนเกษียณอายุราชการ
     
 
๕. นายวิโรจน์ หุตะจูฑะ
ปี ๒๕๓๕–๒๕๓๗

ท่านดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนราชดำริ ระดับ ๙
ก่อนเกษียณอายุราชการ
     
 
๖. นางอุไรวรรณ สุพรรณ
ปี ๒๕๓๗–๒๕๓๙

ท่านดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ระดับ ๙
ก่อนเกษียณอายุราชการ
     
 
๗. นางลาวัณย์ คมขำ
ปี ๒๕๓๙–๒๕๔๓

ท่านดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ระดับ ๙
ก่อนเกษียณอายุราชการ
     
 
๘. นายโกศล พละกลาง
ปี ๒๕๔๓-๒๕๔๕

บุคคลตัวอย่างสาขานักบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้าราชการตัวอย่างของกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้บริหารดีเด่นของกรมสามัญศึกษา
     
 
๙. นายมงคล อนุรักษ์
ปี ๒๕๔๕-๒๕๕๐
ท่านดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
ระดับ ๙ ก่อนเกษียณอายุราชการ
     
 
๑๐. นายพิชยนันท์  สารพานิช
ปี ๒๕๕๐ - ปัจจุบัน

ท่านดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
คนปัจจุบัน
ปฏิทินวิชาการ
ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2553
   
 
  โครงการ ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01. มาร์ชวชิรธรรมสาธิต
02. รื่นเริงวชิรธรรมฯ
03. โรงเรียนของฉัน
04. วอธอถึ่นธรรม
05. วอธอถึ่นธรรม(ชาย)
06. เด็กวันนี้
07. พระคุณพ่อแม่
08. พุทธเยาวชน
09. สร้างความดี
10. ลาแล้ว ว.ธ.
11. ลาแล้ว ว.ธ. (หญิง)
12. อาลัยวชิรธรรม
13. อาลัยวชิรธรรม (ชาย)
14. โดมประชาชน
15. โดมประชาชน (ดนตรี)
16. Farewell WT
 
 
 
 
WebMaster : SmooTh  Pasadee : Nonthaya Permyos
Power By ISSP