>>>เข้าสู่หน้าหลัก<<<

ประกาศผลการจัดสรรที่เรียน รอบ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559

หมายเหตุ ให้นักเรียนที่ได้รับการจัดสรรที่เรียน รอบ 2 ไปรายงานตัวและมอบตัว ที่โรงเรียนที่นักเรียนผ่านการคัดเลือก

ภายในวันที่ 17 เมษายน 2559 เวลา 8.00 เป็นต้นไป

ประกาศข่าวสารการรับสมัครนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2559

ประกาศโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 ประเภทนักเรียนทั่วไป (สมัครสอบ)

ประกาศโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ประเภทนักเรียนทั่วไป (สมัครสอบ)

ประกาศโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

ประกาศโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2559 ประเภทความสามารถพิเศษ

ประกาศโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2559 ประเภทความสามารถพิเศษ

ประกาศโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 (ห้องเรียน ICT) โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

ประกาศโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (ห้องเรียน ICT) โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

ประกาศโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 ประเภทนักเรียน ม.3 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

หมายเหตุ ให้นักเรียนมารายงานตัววันที่ 31 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 - 13.30 น. และมารับเอกสารการมอบตัว วันที่ 3 เมษายน 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น.

และมอบตัวนักเรียน วันที่ 10 เมษายน 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น.
เข้าสู่หน้าหลัก