2015-04-28 07:32

ปฏิทินวิชาการ
- ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2557
- ภาคเรียนที่ 2 (ปรับปรุง)
ปีการศึกษา 2557

ตารางสอบ
ปลายภาคเรียนที่ 2/2557

ตารางห้องสอบ
ปลายภาคเรียนที่ 2/2557
เอกสารติดตามนักเรียนขาดนานเอกสารแบบ PDF
เอกสารแบบ DOC
สมุดบันทึกกิจกรรมชุมนุมโครงการสอน
สรุปรายงานการประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2557 (SAR ครู)
- ปก(ใช้ปกสีเหลือง)
- สาระบัญ
- แบบบันทึกข้อมูล
สรุปรายงานการประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2557 (SAR กลุ่ม)
- ปก(ใช้ปกสีเขียว)
- บันทึกข้อความ
- แบบบันทึกข้อมูล กลุ่มสาระ

- ตารางบันทึกข้อมูล

 

Wachiratham News

 

ประกาศ เลขประจำตัวนักเรียน และ การจัดห้องเรียน นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (ในเขต)
,(นอกเขต),(ความสามารถพิเศษ)

 

ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือก เข้าเรียนต่อชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4
- แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
- แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ
- แผนการเรียนศิลปศึกษา ภาษาฝรั่งเศส
- แผนการเรียนศิลปศึกษา ภาษาญี่ปุ่น
- แผนการเรียนศิลปศึกษา ภาษาไทย-สังคมศึกษา
- แผนการเรียนศิลปศึกษา ภาษาจีน

- ความสามารถพิเศษ

ประกาศการจัดห้องเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา2558

- แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
- แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ
- แผนการเรียนศิลปศึกษา ภาษาฝรั่งเศส/ภาษาญี่ปุ่น
- แผนการเรียนศิลปศึกษา ภาษาไทย-สังคมศึกษา
- แผนการเรียนศิลปศึกษา ภาษาจีน

 

 
 

 
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต รับรางวัลชนะเลิศ
การประกวดวงโยธวาทิตนักเรียน นักศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 ประจำปี 2557
ประเภท ค ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี


กิจกรรมเบญจสิริต้านยาเสพติด
กิจกรรมวันสถาปนากองลูกเสือ
กิจกรรมวันสุนทรภู่
กิจกรรมศิษย์ดีศรีวชิรธรรม 2557
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
กิจกรรมมอบเข็มสัญลักษณ์

วันที่ 3-10 มีนาคม 2558 สอบปลายภาค
วันที่ 31 มีนาคม 2558 ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6

รอบรู้เรื่อง O-net
ตัวอย่างข้อสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 54

ผลงานครู
   
ครูวชิรภรณ์ ครูบรรจง นาคสุวรรณ์
   
ครูชลิตา ครูภานุมาศ ชาติทองแดง
   
ครูเสาวลักษณ์ สันติธรรมเมธี ครูภาคภูมิ แก้วเย็น