ปฏิทินวิชาการ
ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2559

ตารางห้องสอบ / ตารางสอบ
-

-

เอกสารดาวโหลด

- แบบสรุปปลการประเมิน ผลการปฎิบัติงานของพนักงานราชการ

- Sar กลุ่มสาระฯ 2559

- Sar รายบุคคล 2559

- ตัวอย่าง Sar 2559

- ใบลา

- ขอจำหน่ายนักเรียน

-แจ้งนักเรียนขาดเรียน

-แบบบันทึกเวรประจำวัน

-แบบรายงานการใช้แหล่งเรียนรู้

แบบประเมิน

-แบบประเมินคุณภาพการศึกษา

 

 
 

 

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ภาพกิจกรรมโรงเรียน icon ประกาศโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ภาพกิจกรรมโรงเรียน icon

วันที่ 31 มีนาคม 2560 ให้นักเรียน ม.3 ม.6 มารายงานตัวใต้โดม เวลา 7.00 - 7.30 น.

แต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามระเบียบของโรงเรียน ทรงผมสีดำ

ค่ายศิลปะรักษ์สิ่งแวดล้อม

ค่ายคุณลักษณะอันพึงประสงค์

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

ครูดีเด่นเขตพระโขนง

กิจกรรมเปิดโลกปิโตเลียม

กิจกรรมนิทรรศการศิลปะ

 

 

 

• วันที่ 24 มีนาคม 2560 ตรวจระเบียนผลการเรียน (ปพ.1) ณ ห้อง 752-753
• วันที่ 13-17 มีนาคม 2560 จัดตารางเรียนตารางสอนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ณ ห้องประชุม 611
• วันที่ 27 - 30 มีนาคม 2560 รับสมัครนักเรียน ม.1 , ม.4 ปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุม

รอบรู้เรื่อง O-net
ตัวอย่างข้อสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 54