2015-03-04 13:56
 

Wachiratham News

 


 

ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา2558

 

 

 
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต รับรางวัลชนะเลิศ
การประกวดวงโยธวาทิตนักเรียน นักศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 ประจำปี 2557
ประเภท ค ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี


กิจกรรมเบญจสิริต้านยาเสพติด
กิจกรรมวันสถาปนากองลูกเสือ
กิจกรรมวันสุนทรภู่
กิจกรรมศิษย์ดีศรีวชิรธรรม 2557
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
กิจกรรมมอบเข็มสัญลักษณ์

วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 กิจกรรมวันภาษาไทย
วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 ทําบุญตักบาตร เนื่องในวันสถาปนา โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2557 เทศน์มหาชาติ

รอบรู้เรื่อง O-net
ตัวอย่างข้อสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 54

ผลงานครู
   
ครูวชิรภรณ์ ครูบรรจง นาคสุวรรณ์
   
ครูชลิตา ครูภานุมาศ ชาติทองแดง
   
ครูเสาวลักษณ์ สันติธรรมเมธี ครูภาคภูมิ แก้วเย็น