ปฏิทินโรงเรียน
ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2560

ตารางห้องสอบ / ตารางสอบ

เอกสารดาวโหลด

- กิจกรรมห้องเรียนสีขาว

- รายงานผลการเยี่ยมบ้าน

- แบบประกาศประชาสัมพันธ์

- แบบขออนุมัติดำเนินโครงงาน

- แบบฟอร์มโครงงานระดับชั้น

- ครูเวรวันจันทร์ 1/2560

- ครูเวรวันอังคาร 1/2560

- ครูเวรวันพุธ 1/2560

- ครูเวรวันพฤหัสบดี 1/2560

- ครูเวรวันศุกร์ 1/2560

- แบบสรุปปลการประเมิน ผลการปฎิบัติงานของพนักงานราชการ

- Sar กลุ่มสาระฯ 2559

- Sar รายบุคคล 2559

- ตัวอย่าง Sar 2559

- ใบลา

- ขอจำหน่ายนักเรียน

-แจ้งนักเรียนขาดเรียน

-แบบบันทึกเวรประจำวัน

-แบบรายงานการใช้แหล่งเรียนรู้

-แบบรายงานโรงเรียนสีเขียว

แบบประเมิน

-แบบประเมินโรงเรียนสีเขียว

-แบบประเมินคุณภาพการศึกษา

 

 
 

 

 

โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

พิธีมุทิตาจิต

ประชุมแผนงาน โครงการ 2561

กิจกรรมโครงงานคุณธรรม

ประเมินโรงเรียนสีเขียว

สัปดาห์ห้องสมุด

 

 

 

 

 รอบรู้เรื่อง O-net
ตัวอย่างข้อสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 54