ปฏิทินโรงเรียน
ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2560

ตารางห้องสอบ / ตารางสอบ
-

-

เอกสารดาวโหลด

- ครูเวรวันจันทร์ 1/2560

- ครูเวรวันอังคาร 1/2560

- ครูเวรวันพุธ 1/2560

- ครูเวรวันพฤหัสบดี 1/2560

- ครูเวรวันศุกร์ 1/2560

- แบบสรุปปลการประเมิน ผลการปฎิบัติงานของพนักงานราชการ

- Sar กลุ่มสาระฯ 2559

- Sar รายบุคคล 2559

- ตัวอย่าง Sar 2559

- ใบลา

- ขอจำหน่ายนักเรียน

-แจ้งนักเรียนขาดเรียน

-แบบบันทึกเวรประจำวัน

-แบบรายงานการใช้แหล่งเรียนรู้

แบบประเมิน

-แบบประเมินโรงเรียนสีเขียว

-แบบประเมินคุณภาพการศึกษา

 

 
 

 

 

กิจกรรมปลูกต้นไม้ฯ

กิจกรรมปฐมนิเทศ ม.1 ม.4

กิจกรรมวันวิสาขบูชา

ICT ศึกษาดูงานฯ

ประชุมผู้ปกครอง ม.4

ประชุมผู้ปกครอง ม.1

 

 

 

• วันที่ 27 พฤษภาคม 2560 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ช่วงเช้า ชั้น ม.3 , ม.6 ช่วงบ่าย ชั้น ม.1 , ม.4
• วันที่ 28 พฤษภาคม 2560 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ช่วงเช้า ชั้น ม.2 , ม.5
• วันที่ -

รอบรู้เรื่อง O-net
ตัวอย่างข้อสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 54