2017-01-23 08:22

 

 

Wachiratham News

 

ประกาศโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร

เรื่อง ประกาศผลการสรรหากรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่

 

 

 

 
 
 
 
 

กรอกข้อมูล การสร้างบทเรียนออนไลน์ MOODLE E-Learning สำหรับครูผู้สอน

ขั้นตอนการสมัคร MOODLE E-Learning สำหรับนักเรียน
 
 
 

กิจกรรมวันครู 2560

กิจกรรมผู้ปกครองพบครูฯ

กิจกรรมตักบาตรวันปีใหม่ 2560

กิจกรรมวันคริสต์มาส

กิจกรรมมอบเกียรติบัตรฯ

กิจกรรมค่ายพักแรมฯ

 

 

 

• วันที่ 20 มกราคม 2560 กิจกรรมแสดงผลงานทางวิชาการและผลงานนักเรียน "WT Open House 2017"
• วันที่ 22 มกราคม 2560 สอบวัดความรู้ Pre M.1
• -

รอบรู้เรื่อง O-net
ตัวอย่างข้อสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 54