ปฏิทินโรงเรียน
ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2560

ตารางห้องสอบ / ตารางสอบ
-

-

เอกสารดาวโหลด

- รายงานผลการเยี่ยมบ้าน

- แบบประกาศประชาสัมพันธ์

- แบบขออนุมัติดำเนินโครงงาน

- แบบฟอร์มโครงงานระดับชั้น

- ครูเวรวันจันทร์ 1/2560

- ครูเวรวันอังคาร 1/2560

- ครูเวรวันพุธ 1/2560

- ครูเวรวันพฤหัสบดี 1/2560

- ครูเวรวันศุกร์ 1/2560

- แบบสรุปปลการประเมิน ผลการปฎิบัติงานของพนักงานราชการ

- Sar กลุ่มสาระฯ 2559

- Sar รายบุคคล 2559

- ตัวอย่าง Sar 2559

- ใบลา

- ขอจำหน่ายนักเรียน

-แจ้งนักเรียนขาดเรียน

-แบบบันทึกเวรประจำวัน

-แบบรายงานการใช้แหล่งเรียนรู้

-แบบรายงานโรงเรียนสีเขียว

แบบประเมิน

-แบบประเมินโรงเรียนสีเขียว

-แบบประเมินคุณภาพการศึกษา

 

 
 

 

 

กิจกรรมวันแม่แหง่ชาติ

พิธีไหว้ครู นักศึกษาวิชาทหาร

กิจกรรม ๕๐ ปีอาเซียน

การประชุมสัมมนาฯ

กิจกรรมเทศน์มหาชาติ

วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10

 

 

 

 

 

• วันที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 น. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ สนามใต้โดม
• วันที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 น. กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ สนามใต้โดม

รอบรู้เรื่อง O-net
ตัวอย่างข้อสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 54