ปฏิทินโรงเรียน

ปีการศึกษา 2560

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

ตารางห้องสอบ / ตารางสอบ

เอกสารดาวโหลด

- แบบขอสับเปลี่ยนเวรรักษาการณ์

- แบบขออนุญาตจอดรถค้างคืน

- กิจกรรมห้องเรียนสีขาว

- รายงานผลการเยี่ยมบ้าน

- แบบประกาศประชาสัมพันธ์

- แบบขออนุมัติดำเนินโครงงาน

- แบบฟอร์มโครงงานระดับชั้น

- ครูเวรวันจันทร์ 2/2560

- ครูเวรวันอังคาร 2/2560

- ครูเวรวันพุธ 2/2560

- ครูเวรวันพฤหัสบดี 2/2560

- ครูเวรวันศุกร์ 2/2560

- แบบสรุปปลการประเมิน ผลการปฎิบัติงานของพนักงานราชการ

- Sar กลุ่มสาระฯ 2559

- Sar รายบุคคล 2559

- ตัวอย่าง Sar 2559

- ใบลา

- ขอจำหน่ายนักเรียน

-แจ้งนักเรียนขาดเรียน

-แบบบันทึกเวรประจำวัน

-แบบรายงานการใช้แหล่งเรียนรู้

-แบบรายงานโรงเรียนสีเขียว

แบบประเมิน

-แบบประเมินโรงเรียนสีเขียว

-แบบประเมินคุณภาพการศึกษา

 

 
 

 

ใบสมัครทดลองสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ประกาศโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อส้ราง

คุณลักษณะเฉพาะและขอบเขตของงาน
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

 

 

 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๒

อบรมระบบข้อมูลและสารสนเทศฯ

ประชุมศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๖๗

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

พิธีเปิดการใช้งานระบบบริหารฯ

 

 

 

 

 

• วันที่ 2 ธันวาคม 2560 กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์กลุ่มเบญจสิริ ณ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ฯ
• วันที่ 7 ธันวาคม 2560 กิจกรรมทัศนศึกษา ม.4-6
• วันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2560 กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ม.1-3

รอบรู้เรื่อง O-net
ตัวอย่างข้อสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 54