ปฏิทินโรงเรียน

ปีการศึกษา 2561

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

ตารางห้องสอบ / ตารางสอบ

-

ครูเวรประจำวัน 1/2561

- คณะสีอัญชัน

- คณะสีนนทรี

- คณะสีปาริชาต

- คณะสีเอื้องช่อแสด

- คณะสีอินทนิล

 
 

• วันที่ 16 - 21 กรกฎาคม 2561 สอบกลางภาคเรียนที่ 1 / 2561
• วันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2561 กิจกรรมเทศน์มหาชาติ
• วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10

รอบรู้เรื่อง O-net
ตัวอย่างข้อสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 54