2021-05-09 18:00


  พระพุทธรูปประจำโรงเรียน
พระพุทธมงคลสรากร    
พระพรหมประจำโรงเรียน องค์พรหมา    
พระภูมิเจ้าที่  ศาล ตา-ยาย    
ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นราชพฤกษ์ (ต้นคูน)    
วันประกาศตั้งโรงเรียน ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๐    
วันสถาปนาโรงเรียน วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ของทุกปี    
เนื้อที่ดินจำนวน ๘ ไร่ (ราคาขณะนั้นประมาณ ๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท)
จัดหาที่ดินโดย ท่านเจ้าคุณโสภณวชิรธรรม อดีตเจ้าอาวาสวัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร
(มรณภาพ)
   
อาคารเรียนหลังที่๑ วางศิลาฤกษ์อาคารเรียนวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๑๐    
สถานที่ตั้งโรงเรียน
เลขที่ ๑๒๕๓ ซอยวชิรธรรมสาธิต๕๗ ถนนสุขุมวิท ๑๐๑/๑
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๖๐
   
เบอร์โทรศัพท์
0-2393-1650 , 0-2361-6692    
เบอร์โทรสาร 0-2393-7794    
สุภาษิตประจำโรงเรียน "สิกฺขกาโม ภวํโหติ" แปลว่า ผู้ใคร่ในการศึกษาเป็นผู้เจริญ    
ปรัชญาโรงเรียน "กิจกรรมสร้างประสบการณ์ ประสบการณ์ก่อให้เกิดความรู้และความจริง"    
สัญลักษณ์ของโรงเรียน เป็นรูปพระเจดีย์จุฬามณีศรีลานนา เปล่งรัศมีจากยอดวชิระ
กึ่งกลางฐานเจดีย์มีพุทธสุภาษิต “ สิกข กาโม ภวํ โหติ “
อยู่ในแถบริ้วรองรับฐานเจดีย์ ล่างสุด มีอักษรย่อว่า “ วธ “
   
สีประจำโรงเรียน สี “ ชมพู-เขียว “    
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน แผนการจัดชั้นเรียน 12-10-10/8-8-8    
เว็บไซท์โรงเรียน เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2542