เอกสารเพื่อการจัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศเพื่อการจัดซื้อ/จัดจ้าง

รายการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้/หน่วยงาน(รหัส)

 

 

สอบราคาจ้างเหมาจัดทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรม 2 รายการ ยื่น/รับซองระหว่างวันที่ 27 กันยายน 2556 ถึง 7 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 - 16.00 น. เปิดซองวันที่ 8 ตุลาคม 2556 เวลา 13.00 น.

กลุ่มบริหารงบประมาณ (300)

 

 

สอบราคาจ้างเหมารถบัสรับ-ส่งนักเรียนไปเข้าค่ายฯ 6 รายการ ยื่น/รับซองระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2556 ถึง 10 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 - 16.00 น. เปิดซองวันที่ 11 ตุลาคม 2556 เวลา 13.00 น.

กลุ่มบริหารวิชาการ(100)

 

 

 

กลุ่มบริหารบุคคล (200)

 

 

 

กลุ่มบริหารทั่วไป (400)

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์(102-01)

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์(102-02)

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (102-03)

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ(102-04)

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนู้ภาษาต่างประเทศ(102-05)

 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ(102-06)

 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ(102-07)

 

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(102-08)

 

 

 

 

งานเทคโนโลยีและนวัตกรรม(108)

 

 

 

 

งานห้องสมุดโรงเรียน (107)