กลับสู่บทเรียน
จุดประสงค์การเรียนรู้
ส่วนประกอบของ Excel
องค์ประกอบของ Excel
แถบเครื่องมือมาตรฐาน
แถบเครื่องมือจัดรูปแบบ
พื้นฐานการคำนวณ
ฟังก์ชันมาตรฐาน
คู่มือการเรียนรู้

 


 

 

 


จุดประสงค์การเรียนรู้

เมื่อผู้เรียนเรียนจบแล้วสามารถ

 1.   นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะของข้อมูลที่สามารถนำมาใช้ในโปรแกรมตารางทำงาน
  และสามารถอธิบายลักษณะของโปรแกรมตารางทำงานได้
 2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้งานเบื้องต้นในโปรแกรม Excel ได้
 3. นักเรียนสามารถเปิด – ปิด และอธิบายส่วนประกอบของโปรแกรม Excel ได้ถูกต้อง
 4. นักเรียนสามารถบอกถึงหน้าที่หลักของ Excel ได้
 5. นักเรียนสามารถบอกลักษณะของข้อมูลที่จะบรรจุลงไปในเซลตารางทำงานและประเภทของข้อมูลได้
 6. นักเรียนสามารถเปิดแฟ้มข้อมูล ป้อนข้อมูล ลบข้อมูลในเซลต่าง ๆ และบันทึกแฟ้มข้อมูลลงในหน่วยความจำสำรองพร้อมทั้งการปิดแฟ้มข้อมูลได้
 7. นักเรียนสามารถขอดูเอกสารก่อนพิมพ์จริงได้ และทำการสั่งพิมพ์แฟ้มข้อมูลที่ต้องการได้
 8. นักเรียนสามารถป้อนข้อมูลในรูปแบบอัตโนมัติทั้งที่เป็นข้อความและตัวเลขได้
 9. นักเรียนสามารถยกเลิกการทำงานครั้งล่าสุด หรือการใช้คำสั่งล่าสุด บนพื้นที่ทำงานในตารางทำงานได้
 10. นักเรียนสามารถจัดรูปแบบข้อมูลอักขระ และจัดรูปแบบข้อมูลจำนวนได้
 11. นักเรียนสามารถจัดตกแต่งตารางทำงานให้ดูเด่นชัด และอ่านเข้าใจง่าย
 12. นักเรียนสามารถบอกหลักการของการแทรกแถวและสดมภ์ได้
 13. นักเรียนสามารถบอกวิธีการเปลี่ยนแปลงขนาดของเซลได้
 14. นักเรียนสามารถลบแถวและสดมภ์ได้ สามารถซ่อนแถวและสดมภ์ได้ และสามารถแสดงแถวและสดมภ์ได้
 15. นักเรียนสามารถคำนวณผลบวก ลบ คูณ หาร ระหว่างเซล 2 เซลได้
 16. นักเรียนสามารถคำนวณผลรวมของค่าในเซลต่าง ๆ ได้
 17. นักเรียนสามารถทำสำเนาข้อมูลและเคลื่อนย้ายข้อมูลได้
 18. นักเรียนสามารถเรียงลำดับข้อมูลได้
 19. นักเรียนสามารถค้นหาข้อมูลในตารางทำงานได้ .
 20. นักเรียนสามารถบอกประเภทของแผนภูมิต่าง ๆ ในตารางทำงานได้
 21. นักเรียนสามารถบอขั้นตอนการสร้างแผนภูมิประเภทต่าง ๆ ในตารางทำงานได้
 22. นักเรียนสามารถบอกขั้นตอนการขอดูรูปแผนภูมิก่อนการพิมพ์ในตารางทำงานได้
 23. นักเรียนสามารถบอกขั้นตอนการพิมพ์แผนภูมิในตารางทำงานได้
 24. นักเรียนสามารถบอกความสำคัญของตารางทำงานที่นำไปประยุกต์ใช้งานในด้านต่าง ๆ ได้
 25. สามารถนำความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมตารางการทำงานมาประยุกต์ใช้ในงานด้านต่าง ๆ ได้