กลับสู่บทเรียน
จุดประสงค์การเรียนรู้
ส่วนประกอบของ Excel
องค์ประกอบของ Excel
แถบเครื่องมือมาตรฐาน
แถบเครื่องมือจัดรูปแบบ
พื้นฐานการคำนวณ
ฟังก์ชันมาตรฐาน
คู่มือการเรียนรู้

 


 

 

 


จุดประสงค์การเรียนรู้

เมื่อผู้เรียนเรียนจบแล้วสามารถ

  1.   นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะของข้อมูลที่สามารถนำมาใช้ในโปรแกรมตารางทำงาน
    และสามารถอธิบายลักษณะของโปรแกรมตารางทำงานได้
  2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้งานเบื้องต้นในโปรแกรม Excel ได้
  3. นักเรียนสามารถเปิด – ปิด และอธิบายส่วนประกอบของโปรแกรม Excel ได้ถูกต้อง
  4. นักเรียนสามารถบอกถึงหน้าที่หลักของ Excel ได้
  5. นักเรียนสามารถบอกลักษณะของข้อมูลที่จะบรรจุลงไปในเซลตารางทำงานและประเภทของข้อมูลได้
  6. นักเรียนสามารถเปิดแฟ้มข้อมูล ป้อนข้อมูล ลบข้อมูลในเซลต่าง ๆ และบันทึกแฟ้มข้อมูลลงในหน่วยความจำสำรองพร้อมทั้งการปิดแฟ้มข้อมูลได้
  7. นักเรียนสามารถขอดูเอกสารก่อนพิมพ์จริงได้ และทำการสั่งพิมพ์แฟ้มข้อมูลที่ต้องการได้
  8. นักเรียนสามารถป้อนข้อมูลในรูปแบบอัตโนมัติทั้งที่เป็นข้อความและตัวเลขได้
  9. นักเรียนสามารถยกเลิกการทำงานครั้งล่าสุด หรือการใช้คำสั่งล่าสุด บนพื้นที่ทำงานในตารางทำงานได้
  10. นักเรียนสามารถจัดรูปแบบข้อมูลอักขระ และจัดรูปแบบข้อมูลจำนวนได้
  11. นักเรียนสามารถจัดตกแต่งตารางทำงานให้ดูเด่นชัด และอ่านเข้าใจง่าย
  12. นักเรียนสามารถบอกหลักการของการแทรกแถวและสดมภ์ได้
  13. นักเรียนสามารถบอกวิธีการเปลี่ยนแปลงขนาดของเซลได้
  14. นักเรียนสามารถลบแถวและสดมภ์ได้ สามารถซ่อนแถวและสดมภ์ได้ และสามารถแสดงแถวและสดมภ์ได้
  15. นักเรียนสามารถคำนวณผลบวก ลบ คูณ หาร ระหว่างเซล 2 เซลได้
  16. นักเรียนสามารถคำนวณผลรวมของค่าในเซลต่าง ๆ ได้
  17. นักเรียนสามารถทำสำเนาข้อมูลและเคลื่อนย้ายข้อมูลได้
  18. นักเรียนสามารถเรียงลำดับข้อมูลได้
  19. นักเรียนสามารถค้นหาข้อมูลในตารางทำงานได้ .
  20. นักเรียนสามารถบอกประเภทของแผนภูมิต่าง ๆ ในตารางทำงานได้
  21. นักเรียนสามารถบอขั้นตอนการสร้างแผนภูมิประเภทต่าง ๆ ในตารางทำงานได้
  22. นักเรียนสามารถบอกขั้นตอนการขอดูรูปแผนภูมิก่อนการพิมพ์ในตารางทำงานได้
  23. นักเรียนสามารถบอกขั้นตอนการพิมพ์แผนภูมิในตารางทำงานได้
  24. นักเรียนสามารถบอกความสำคัญของตารางทำงานที่นำไปประยุกต์ใช้งานในด้านต่าง ๆ ได้
  25. สามารถนำความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมตารางการทำงานมาประยุกต์ใช้ในงานด้านต่าง ๆ ได้