พื้นฐานการวาดหน้าคน แบบที่ 4

เครื่องมือที่ใช้

  1. Oval Tool ใช้สำหรับวาดวงกลม
  2. Line Tool ใช้สำหรับวาดเส้น
  3. Paint Bucket Tool ใช้สำหรับเติมส
  4. Pencil Tool ใช้สำหรับวาดลายเส้น