ทักษะการวิ่งกระโดดไกล

1. การวิ่งก่อนกระโดด การวิ่งต้องค่อย ๆ เพิ่มความเร็วขึ้นเรื่อย ๆ

ช่วงที่ 1 ระยะทางประมาณ 4 เมตร ใช้ความเร็วประมาณ ของความเร็วสูงสุด
ช่วงที่ 2 ระยะทางประมาณ 6 เมตร ใช้ความเร็วประมาณ ของความเร็วสูงสุด
ช่วงที่ 3 ระยะทางประมาณ 10 เมตรจนถึงกระดานเริ่มกระโดดใช้ความเร็วประมาณ 95-100 % ของความเร็วสูงสุด

2. กำหนดที่หมายหาระยะก้าวไว้ประมาณ 3 แห่ง  คือ   จุดแรกอยู่ที่จุดเริ่มต้น จุดที่สองอยู่ที่กึ่งกลางทางวิ่งจุดที่สาม อยู่ที่กระดาน
     เริ่มกระโดด
3. การกระโดด เมื่อวิ่งมาด้วยความเร็วสูงสุด ก้าวสุดท้ายที่เหยียบกระดานให้ถีบส่งตัว สปริงขาไปข้างหน้า น้ำหนักตัวจะเคลื่อนไป
     อยู่เหนือเท้ากระโดด แขนเหวี่ยงสลับกับขา เหยียดเข่า
4. การลอยตัวในอากาศ
4.1 การกระโดดแบบงอเข่า เมื่อกระโดดขึ้นไปแล้วเข่าจะงอ ก้มตัวไปข้างหน้า เหมือนท่านั่ง แขนเหวี่ยงขึ้นไป ยกเข่าสูง
       พยายามประวิงเวลาให้ลอยตัวอยู่ให้นานที่สุด และลงสู่พื้นในท่าเหยียดเท้าทั้งสองออก แขนเหวี่ยงไปข้างหลังแล้ว
       เหวี่ยงไปข้างหน้าเป็นวงกลมให้ส้นเท้าแตะพื้นทรายก่อน
4.2 การกระโดดแบบก้าวขาในอากาศ  เมื่อกระโดดออกไปแล้ว  เท้าเหวี่ยงขึ้นไปเพื่อยกลำตัวให้สูงขึ้นและเอนไปข้างหลัง
       เล็กน้อย แขนเหวี่ยงสลับกันเท้าก็เคลื่อนสลับกันไปข้างหน้า แขนทั้งสองอยู่เหนือศีรษะ ก้มตัวไปข้างหน้า พยายามลอย
       ตัวให้นานและเหยียดเท้าไปข้างหน้าเหวี่ยงแขนไปข้างหลังก่อนที่เท้าจะแตะพื้น  จึงจะเหวี่ยงแขนกลับไปข้างหน้า

หน้าแรก , ย้อนกลับ , ต่อไป