แบบฟอร์มรูปเล่มการรับประเมิน Zero waste

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มควบคุมภายใน 2561 ได้ที่นี่

1) แบบติดตาม ปย.2

2) แบบ ปย.1

3) CSA

4) ตัวอย่าง CSA

5) แบบ ปย.2

6) หนังสือรับรองผลการควบคุมภายใน

**กำหนดส่ง 31 ส.ค.2561**

ส่งเอกสารเล่มที่ห้องหมวดคณิตศาสตร์ และ ส่งไฟล์งาน ที่อีเมล์ [email protected]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hit counter html code