ประวัติส่วนตัว - ประสบการณ์การทำงาน

ประสบการณ์ทำงาน
ปีการศึกษา 2552 บรรจุเข้ารับราชการ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พศ.2552 ณ รร.วชิรธรรมสาธิต
ปีการศึกษา 2552 - ปัจจุบัน ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางภาษา(ห้องMulti media, Sound Lab)
ปีการศึกษา 2552 ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 1/6 และ
ครูผู้สอนวิชา อ 21101 - 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีี่ 1
และอ 21201-2 ชั้นมัธยมศึกษาปีี่ 1
ปีการศึกษา 2553

ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 1/5 และ
ครูผู้สอนวิชา อ 21101 - 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีี่ 1
และอ 31203-4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ปีการศึกษา 2553 ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ปีการศึกษา 2554 ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 4/8 และ
ครูผู้สอนวิชา อ 31101 - 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีี่ 4
และอ 31203-4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2552 - 2554 ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ปีการศึกษา 2552 - 2554 ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายประเมินผลฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
ปีการศึกษา 2553 - 2555 ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน /ฝ่ายติดตามและประเมินผล /ฝ่ายแผนงานโครงการ
ปีการศึกษา 2555 ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 5/6 และ
ครูผู้สอนวิชา อ 31101 - 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีี่ 4
อ 31203-4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ อ 32203-4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ปีการศึกษา 2556 ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 4/8และ
ครูผู้สอนวิชา อ 31203-4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ อ 32203-4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ปีการศึกษา 2556 ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าระดับ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2556 ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่แผนงานและนโยบายโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
ปีการศึกษา 2556 ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าแผนงานและนโยบายโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
ปีการศึกษา 2557 ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 5/4และ
ครูผู้สอนวิชา อ 31203-4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ อ 32203-4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ปีการศึกษา 2557 ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าแผนงานและนโยบายโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
ปีการศึกษา 2557 ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าห้องปฏิบัติการทางภาษา