หน่วยที่ 1 โลกดาวเคราะห์บ้านของเรา
หัวเรื่อง 1.3 ตำแหน่งบนโลก     เวลา 50 นาที

1. คำแนะนำการเรียน
1.1 ศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้
1.2 ศึกษาเนื้อหา
1.3 สรุปสาระสำคัญแล้วบันทึกลงสมุดของนักเรียน
1.4 ทดลองทำกิจกรรมลองทำดู
1.5 ตอบคำถามกิจกรรมที่ 4
1.6 ตรวจคำตอบจากบัตรเฉลยกิจกรรมที่ 4
2. จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกความหมายของเส้นศูนย์สูตร เส้นละติจูดและเส้นลองจิจูดได้
2. บอกตำแหน่งบนโลกได้
3. เนื้อหา
ตำแหน่งบนโลก


ตำแหน่งบนโลก
การบอกตำแหน่งของวัตถุบนโลกแต่ละจุดนั้น มีหลักเกณฑ์การบอกตำแหน่งเป็นสากลคือเมื่อบอกตำแหน่งแล้วต้องสามารถมีความ
เข้าใจกันทุกชนชาติ โดยมีข้อตกลงกันว่าการบอกตำแหน่งบนโลกให้บอกเป็นบริเวณที่เส้นลองจิจูดและละติจูดตัดกัน

เส้นละติจูด(Latitude)
เส้นละติจูด คือ เส้นสมมติที่ลากรอบโลก โดยลากขนานกับเส้นศูนย์สูตร อยู่ระหว่างขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ โดยกำหนดว่า
1. เส้นศูนย์สูตร(Equator) คือเส้นละติจูดที่ เป็นเส้นละติจูดที่ยาวที่สุดที่ลากผ่านทิศตะวันออก และทิศตะวันตก
2. ทางซีกโลกเหนือมีค่าละติจูดตั้งแต่ เหนือ
3. ทางซีกโลกใต้มีค่าละติจูดตั้งแต่ ใต้

รูป 3 เส้นละติจูด

กิจกรรมเสนอแนะ:
ให้นักเรียนศึกษาแผ่นใสเรื่องเส้นละติจูดโดยฉายดูภาพและลองซ้อนภาพตามลำดับหมายเลขทำความเข้าใจเกี่ยวกับเส้นละติจูด
1. วางแผ่นใสหมายเลข 1 ลงบนเครื่องฉายข้ามศีรษะ แล้วเปิดสวิตช์ของเครื่องฉายศีกษาเส้นศูนย์สูตร
2. วางแผ่นใสหมายเลข 2 ทับลงไปบนแผ่นใสหมายเลข 1 โดยให้วงกลมโลกทั้ง 2 ภาพซ้อนกันพอดี ศึกษาเส้นละติจูด
เสร็จแล้ว ให้ตอบคำถามกิจกรรมที่ 4


บัตรกิจกรรมที่ 4
คำสั่ง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ เสร็จแล้วให้ตรวจคำตอบจากบัตรเฉลยกิจกรรมที่ 4
1. จงบอกความหมายของเส้นละติจูด
2. เส้นศูนย์สูตรคืออะไรเส้นลองจิจูด(Longitude)
เส้นลองจิจูด คือ เส้นสมมติที่ลากตั้งฉากกับเส้นศูนย์สูตรไปผ่านขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ โดยกำหนดว่า
1. เส้นลองจิจูดที่ลากผ่านหอดูดาวเมืองกรีนิซประเทศอังกฤษ เป็นเส้นลองจิจูดที่ เรียกว่าเส้นไพร์มเมอริเดียน(Primeridian)
ซึ่งเป็นเส้นที่กำหนดเวลามาตรฐานของโลก
2. ค่าลองจิจูดจะบอกเป็นองศาตะวันออกและองศาตะวันตกโดยยึดเส้นไพร์มเมอริเดียนเป็นหลักดังนี้
2.1 เส้นลองจิจูดที่อยู่ทางทิศตะวันออกของเส้นลองจิจูดที่ มีค่า ตะวันออก
2.2 เส้นลองจิจูดที่อยู่ทางทิศตะวันตกของเส้นลองจิจูดที่ มีค่า ตะวันตก

รูปที่ 4 แสดงเส้นลองติจูด

กิจกรรมเสนอแนะ:
ให้นักเรียนศึกษาแผ่นใสเรื่องเส้นลองติจูดโดยฉายดูภาพและลองซ้อนภาพตามลำดับหมายเลข ดังนี้
1. วางแผ่นใสหมายเลข 1 ลงบนเครื่องฉายข้ามศีรษะ แล้วเปิดสวิตช์ของเครื่องฉายศีกษาเส้นศูนย์สูตร
2. วางแผ่นใสหมายเลข 2 ทับลงไปบนแผ่นใสหมายเลข 1 โดยให้วงกลมโลกทั้ง 2 ภาพซ้อนกันพอดี ศึกษาเส้นละติจูด
3. วางแผ่นใสหมายเลข 3 ทับลงบนแผ่นใส 2 แผ่นแรก โดยให้วงกลมโลกทั้ง 3 ภาพซ้อนกันพอดี ศึกษาเส้นลองติจูด และเส้น
ไพรม์เมอริเดียน
รูป 5 แผนที่ประเทศไทยแสดงตำแหน่งที่ตั้งของประเทศไทย

จากรูปแผนที่ประเทศไทยเราสามารถบอกตำแหน่งโดยประมาณของที่ตั้งและอาณาเขตของประเทศไทยได้ดังนี้
1. ตำแหน่งเหนือสุดของประเทศไทยอยู่ที่เส้นละติจูด 20.4o เหนือ ซึ่งลากผ่าน อ.แม่สาย จ.เชียงราย
2. ตำแหน่งใต้สุดของประเทศไทยอยู่ที่เส้นละติจูด 5.6o เหนือ ซึ่งลากผ่าน อ.เบตง จ.ยะลา
3. ตำแหน่งตะวันออกสุดของประเทศไทยอยู่ที่ลองจิจูด 105.7o ตะวันออก ซึ่งลากผ่าน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
4. ตำแหน่งตะวันตกสุดของประเทศไทยอยู่ที่ลองจิจูด 97.3o ตะวันออก ซึ่งลากผ่าน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

บัตรกิจกรรมที่ 5
คำสั่ง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ เสร็จแล้วให้ตรวจคำตอบจากบัตรเฉลยกิจกรรมที่ 5
1. จงบอกความหมายของเส้นลองติจูด
2. เส้นไพรม์เมอริเดียน คืออะไร
3. จงบอกตำแหน่งที่ตั้งของประเทศไทยมาโดยประมาณ

 
     
 
กลับหน้าหลัก , ย้อนกลับ , ต่อไป