เรื่อง ยากับชีวิต
หน่วยที่ 3. ความหมายของยาและรูปแบบของยา
หัวเรื่อง 3.1 ความหมายของยา เวลา 50 นาที (1 คาบ)
__________________________________________________________________________


1. คำแนะนำการเรียน

1.1 ศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้
1.2 ศึกษาเนื้อหา
1.3 สรุปใจความสำคัญแล้วบันทึกผลลงในสมุดของนักเรียน
1.4 ตอบคำถามจากกิจกรรมที่ 9
1.5 ตรวจคำตอบจากบัตรเฉลยกิจกรรมที่ 9

2. จุดประสงค์การเรียนรู้
อธิบายความหมายของยาตามพระราชบัญญัติยาฉบับที่ 3 พ.ศ. 2522 ได้

3. เนื้อหา
ความหมายของยา
     ความหมายของยา
  ในยามที่คนเราเจ็บไข้ได้ป่วย สิ่งหนึ่งที่จะช่วยบำบัดและบรรเทาอาการของโรคภัยไข้เจ็บ ต่าง ๆ ก็คือการใช้ยา บุคคลทั่ว ๆ ไปมักเข้าใจว่ายาคือสิ่งที่ใช้รักษาโรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับคนหรือสัตว์ให้หาย ไปหรือมีอาการดีขึ้น แต่ความหมายของยาตามพระราชบัญญัติยา ฉบับที่ 3 พ. ศ. 2522 ได้ระบุความหมายของยาไว้ดังนี้
   "ยา" หมายความว่า
1. วัตถุที่รับรองไว้ในตำรายาที่รัฐมนตรีประกาศ
2. วัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้ในการวินิจฉัย บำบัด บรรเทา รักษา หรือป้องกันโรค หรือความเจ็บป่วยของมนุษย์หรือสัตว์
3. วัตถุที่เป็นเภสัชเคมีภัณฑ์ หรือเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป
4. วัตถุที่มุ่งหมายสำหรับให้เกิดผลแก่สุขภาพ โครงสร้าง หรือการกระทำหน้าที่ใด ๆ ของร่างกายมนุษย์หรือสัตว์ วัตถุตามข้อ 1,2 หรือ 4 ไม่หมายความรวมถึง
   ก. วัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้ในการเกษตรหรือการอุตสาหกรรมตามที่รัฐมนตรีประกาศ
   ข. วัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้เป็นอาหารสำหรับมนุษย์ เครื่องกีฬา เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการส่งเสริมสุขภาพ เครื่องสำอาง หรือเครื่องมือและส่วนประกอบ ของเครื่องมือที่ใช้ในการประกอบ โรคศิลป หรือวิชาชีพเวชกรรม
   ค. วัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้ในห้องวิทยาศาสตร์สำหรับการวิจัย การวิเคราะห์หรือการชันสูตรโรค ซึ่งมิได้กระทำโดยตรงต่อร่างกายมนุษย์
___________________________________________________________________________
กิจกรรมที่ 9 ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ เสร็จแล้วให้นักเรียนตรวจคำตอบจากบัตรเฉลยกิจกรรมที่ 9
1. จากความหมายของยาตามพระราชบัญญัติยา ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2522 สิ่งต่อไปนี้มีอะไร
จัดเป็นยาบ้าง วัคซีน น้ำผึ้ง วิตามิน กลูโคส ฟิล์มเอกซเรย์ รังสีเอกซ์ ตับไก่ ฮอร์โมน
เครื่องมือผ่าตัด เครื่องออกกำลังกาย เครื่องสำอาง เซรุ่ม
___________________________________________________________________________