การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

            โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ   เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในฝันในปีการศึกษา๒๕๔๗ ซึ่งได้พัฒนาสู่ต้นแบบโรงเรียนในฝัน
ในปีการศึกษา ๒๕๔๘  จากนั้นโรงเรียนได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล ในปีการศึกษา ๒๕๕๕     

            โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตได้ตอบสนองต่อนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการโดยน้อมนำ “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  ซึ่งเป็นแนวพระราชดำริอันทรงคุณค่าของพระบาทสมเด็จ  พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชที่ทรงพระราชทานให้ไว้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของพสกนิกรชาวไทย ให้รู้จัก“อยู่อย่างพอเพียง”มาประยุกต์ใช้ในการบริหารการจัดการศึกษาภายในโรงเรียนโดยเน้นการขับเคลื่อน
การปฏิบัติงานใน ๔ ด้าน คือ
            ๑)ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา   
            ๒)ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
            ๓)ด้านการจัดการพัฒนาผู้เรียน
            ๔)ด้านพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา                                                            
     
            ด้วยการขับเคลื่อนในการบริหารการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ให้ผู้เรียนรู้จักพึ่งพาตนเอง
อยู่ในวิถีงามของความพอเพียง ได้รับประสบการณ์ตรงจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมและปลูกฝังวิธีการคิด วิธีการปฏิบัติงานบนหลักการและแนวปฏิบัติ ๓  ประการ  คือ  ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  และการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี  สอดแทรกความรู้และคุณธรรมในทุกกิจกรรม เพื่อมุ่งให้เกิดความสมดุล พร้อมรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี และเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีต่อผู้เรียนอย่างยั่งยืนทั้งในด้านของความรู้ ทักษะกระบวนการ รวมไปถึงเจตคติที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม                                                                                                    
            จากแนวปฏิบัติดังกล่าวโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตจึงได้รับการยกย่องโดยประกาศจาก
กระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๕ “สถานศึกษาพอเพียง โดยได้รับรางวัลในปีพ.ศ.๒๕๕๖และยังคงมุ่งมั่นพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่องโดยขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน๔ด้าน ออกแบบพัฒนาและเพิ่มเติมกิจกรรมที่มีความหลากหลายประสานสัมพันธ์สร้างสรรค์นโยบายเพื่อสร้างองค์ความรู้ ที่คงทนให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนทุกคน สามารถใช้ความรู้ทางหลักวิชาการอย่างรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง  ให้อยู่บนพื้นฐานคุณธรรมนำความรู้ นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันมุ่งเน้นและส่งเสริมให้ผู้เรียน
ผลิตผลงานหรือนวัตกรรมจากทรัพยากรที่มีอยู่ของตนเอง ครอบครัวและชุมชนใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชน
ด้านสิ่งแวดล้อมโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งรวมถึงความซื่อสัตย์  สุจริต  ขยัน  อดทน  ความเพียร  และการใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต และสามารถวางแนวทางขยายผลไปสู่ชุมชน สังคม อย่างยั่งยืนเพื่อไปสู่การเป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ  ผู้เรียนทุกคนจะได้รับการฝึกหัดให้มีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรม เมื่อเผชิญปัญหาสามารถแก้ไขปัญหารู้จักให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาและ
คิดเพื่อส่วนรวม  นำไปสู่ความสมดุล เตรียมพร้อมเผชิญต่อทุกความเปลี่ยนแปลง ทั้งด้านวัตถุ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม