นายสมพร สังวาระ
ผู้อำนวยการโรงเรียนน.ส.ภรณ์กมนส์  ดวงสุวรรณ์
นายสุวิท ปิ่นอมร
นายปวิตร สมนึก
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
หัวหน้างานเทคโนโลยี
รองหัวหน้างานเทคโนโลยี
    หัวหน้างานพัฒนาแหล่งเรียนรู้
นายสมุฎฎิ์ ภาษาดี
นายจักรกฤษณ์ ชัยปราโมทย
นายเสถียร บุญมหาสิทธิ์
รองหัวหน้างานเทคโนโลยี
รองหัวหน้างานเทคโนโลยี
งานบริหารระบบเครือข่าย
หัวหน้างานศูนย์การเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ หัวหน้างานโสตทัศนศึกษาและสื่อนวัตกรรม  
นายสุริยา ทรัพย์เฮง
นายสิทธิชัย มาโนชญ์กุล
นายภาคภูมิ แก้วเย็น
งานโสตทัศนศึกษาและสื่อนวัตกรรม
งานสำนักงานและงานพัสดุกลุ่มงานเทคโนโลยี
งานโสตทัศนศึกษาและสื่อนวัตกรรม
 
นายกำพล จางจะ
นายวัชระ เต๋งเจริญสุข
 
งานโสตทัศนศึกษาและสื่อนวัตกรรม งานโสตทัศนศึกษาและสื่อนวัตกรรม  
งานบริหารระบบเครือข่าย
งานซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์