นางสาวจินตนา ศรีสารคาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ์
นายสุวิท ปิ่นอมร
นายปวิตร สมนึก
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
หัวหน้างานเทคโนโลยี
รองหัวหน้างานเทคโนโลยี
    งานสำนักงานเทคโนโลยี
นายสมุฎฎิ์ ภาษาดี
นายจักรกฤษณ์ ชัยปราโมทย
นายเสถียร บุญมหาสิทธิ์
รองหัวหน้างานเทคโนโลยี
รองหัวหน้างานเทคโนโลยี
งานสารสนเทศ
งานบริหารระบบเครือข่าย , งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ งานโสตทัศนศึกษาและสื่อนวัตกรรม  
นายสุริยา ทรัพย์เฮง
นายสิทธิชัย มาโนชญ์กุล
นายภาคภูมิ แก้วเย็น
งานโสตทัศนศึกษาและสื่อนวัตกรรม
งานสำนักงานและงานพัสดุกลุ่มงานเทคโนโลยี
งานโสตทัศนศึกษาและสื่อนวัตกรรม
นายศิรณัฏฐ์  ภูพิเศษศักดิ์
นายกำพล จางจะ
นายวัชระ เต๋งเจริญสุข
งานโสตทัศนศึกษาและสื่อนวัตกรรม งานโสตทัศนศึกษาและสื่อนวัตกรรม งานซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร
 
งานบริหารระบบเครือข่าย์