1. ประเภท
2. หัวข้อ/เรื่อง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างปรับปรุงห้อง AI Classroom (ห้องอัจฉริยะเพื่อการเรียนรู้เอไอ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

3. รายละเอียด

-