1. ประเภท
2. หัวข้อ/เรื่อง

ประกวดเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ สำหรับการเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 133 และ 134 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

3. รายละเอียด

-ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th

No. ชื่อไฟล์
1. 20200821_172520_3110_ประกาศ.pdf
2. 20200821_172520_2914_รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ.pdf
3. 20200821_172520_6527_เอกสารประกวดราคา.pdf