1. ประเภท
2. หัวข้อ/เรื่อง

[ ประกาศจัดจ้างปรับปรุงห้องน้ำครูและนักเรียน ชาย-หญิง อาคารเรียน ๑ ชั้น ๒, ๓ และ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ]

3. รายละเอียด

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th

No. ชื่อไฟล์
1. 20200331_193627_9049_ประกาศเชิญชวน.pdf
2. 20200331_193829_9690_ตัวอย่างร่างเอกสารประกวดราคา.pdf
3. 20200331_194142_28_02-ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ.pdf