วิสัยทัศน์ (vision)

พัฒนามาตรฐานงานบริการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

พันธกิจ (mission)

1. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีและปลอดภัยจากสารเสพติด
2. พัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3. พัฒนาระบบบริการอาคารสถานที่ การติดต่อสื่อสารระบบสาธารณูปโภค และงานบริการภายใน ภายนอกโรงเรียน

เป้าประสงค์ (Goals)

1.งานบริการมีมาตรฐานทันเวลาและทันสถานการณ์
2. มีบรรยากาศแวดล้อมสวยงามเอื้อต่อการเรียนรู้
3. ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี
4. มีความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน พัฒนาระบบบริการอาคารสถานที่ การติดต่อสื่อสารระบบสาธารณูปโภค และงานบริการภายใน ภายนอกโรงเรียน