กลับสู่หน้าหลัก

คลิกดูคำสั่งย้อนหลัง

ปี 2555 - 2561 , ปี 2562

ปี 2563

ปี2564

ปี2565

คำสั่ง / ประกาศ เดือน กรกฎาคม 2567
คำสั่งที่ ลงวันที่ เรื่อง ดาวโหลด
219/2567 20/7/2567

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบามสมเด็จพระปรเมนทรราธิบดีศรีวินทร

มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา

213/2567 19/7/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
210/2567 19/7/2567 แต่งตั้งครูที่ปรึกษาเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2567
201/2567 15/7/2567

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสำหรับครู : การจัดทำ Google site และ

ฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อรองรับการประเมิน PA

200/2567 15/7/2567 มอบหมายผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
158/2567 15/7/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
184/2567 10/7/2567

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์

ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

192/2567 5/7/2567

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมค่ายส่งเสริมวินัย และความรับผิดชอบ

ปีการศึกษา 2567

176/2567 2/7/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทุนการศึกษา โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ปีการศึกษา 2567
168/2567 2/7/2567

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน

และเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข กสศ. โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ปีการศึกษา 2567

189/2567 2/7/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567
164/2567 2/7/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเทศน์มหาชาติ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
คำสั่ง / ประกาศ เดือน มิถุนายน 2567
คำสั่งที่ ลงวันที่ เรื่อง ดาวโหลด
180/2567 24/6/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ปีการศึกษา 2567
167/2567 24/6/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมรับการประเมินสมรรถนะและความฉลาดรู้ของผู้เรียนตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ PISA 2025 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
165/2567 24/6/2567

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมสมรรถนะการแข่งขันระดับประเทศและนานาชาติ

และโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

158/2567 24/6/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม THE HERO ท้าเปลี่ยนโลก
138/2567 24/6/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
136/2567 24/6/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
134/2567 24/6/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
133/2567 24/6/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศูนย์การเรียนคอมพิวเตอร์)
132/2567 24/6/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
130/2567 24/6/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
113/2567 24/6/2567 แต่งตั้งนายทะเบียน
112/2567 24/6/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ ปีการศึกษา 2567
166/2567 14/6/2567

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการอบรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC)

ปีการศึกษา 2567

154/2567 9/6/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567
101/2567 5/6/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกอบพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
160/2567 5/6/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
153/2567 5/6/2567

แต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน และวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล (SDQ)

ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2567

คำสั่ง / ประกาศ เดือน พฤษภาคม 2567
คำสั่งที่ ลงวันที่ เรื่อง ดาวโหลด
144/2567 27/5/2567 มอบหมายผู้รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
120/2567 27/5/2567

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดา พัชรสุธาพิมลลีกษณ พระบรมราชินี

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 46 พรรษา

128/2567 23/5/2567 มอบหมายผู้รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
119/2567 23/5/2567 แต่งตั้งหัวหน้าระดับ และครูที่ปรึกษาเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2567
100/2567 20/5/2567

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2567

107/2567 20/5/2567

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมการอบรม

หัวข้อ " การใช้โปรแกรม Generative AI และ AI Application ในการจัดการเรียนการสอน "

106/2567 15/5/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
87/2567 15/5/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการการแข่งขันการออกแบบเสื้อกีฬาสี ประจำปี 2567
 108/2567  15/5/2567 แต่งตั้งข้าราชการครูให้ปฎิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา
88/2567 14/5/2567 แต่งตั้งครูคณะสีและเวรรักษาการณ์คณะสี ปีการศึกษา 2567
78/2567 10/5/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานวันวิสาขบูชา
103/2567 10/5/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567
98/2567 4/5/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจาราณาคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุนักเรียน ปีการศึกษา 2567
คำสั่ง / ประกาศ เดือน มีนาคม 2567
คำสั่งที่ ลงวันที่ เรื่อง ดาวโหลด
76/2567 22/3/2567 แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2567
70/2567 22/3/2567

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมอบรม

เรื่อง การส่งเสริมความสัมพันธ์ต่อตนเองและผู้อื่น เพื่อพัฒนาครูและบุคลากร โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

64/2567 20/3/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ปีการศึกษา 2567
68/2567 20/3/2567

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมการอบรม

หัวข้อ "Coaching & Mentoring" สำหรับครูผู้ช่วย ประจำปีการศึกษา 2566

67/2567 20/3/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับประเมินภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
61/2567 20/3/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำตารางเรียนตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
297/2566 20/3/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
67/2567 15/3/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับประเมินภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
58/2567 12/3/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2566
55/2567 11/3/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567
คำสั่ง / ประกาศ เดือน กุมภาพันธ์ 2567
คำสั่งที่ ลงวันที่ เรื่อง ดาวโหลด
40/2567 20/2/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานวันมาฆบูชา
322/2566 20/2/2567

แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

/ลูกจ้างประจำ รอบการประเมิณครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

26/2567 13/2/2567

แต่งตั้งคณะกรรมการรับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.)

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

042/2566 13/2/2567

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

35/2567 8/2/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2566
36/2567 8/2/2567

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

039/2567 6/2/2567

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4

ปีการศึกษา 2567

372/2566 5/2/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการเลือกตั้งประธานนักเรียนและประธานสี ประจำปีการศึกษา 2567
คำสั่ง / ประกาศ เดือน มกราคม 2567

เวรรักษาการณ์เดือนธันวาคม มกราคม

คำสั่งที่ ลงวันที่ เรื่อง ดาวโหลด
30/2567 30/1/2567

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ สานสัมพันธ์ปลูกรักสถาบัน ผูกพันตลอดการ

32/2567 29/1/2567

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการทางวิชาการและผลผลิตนักเรียน

W.T. Open House 2024 " เรียนดี มีความสุข ในยุคดิจิทัล (W.T. Digital school) "

29/2567 26/1/2567

ยกเลิกคำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ที่ 384/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ สานสัมพันธ์ปลูกรักสถาบัน ผูกพันตลอดการ

22/2567 18/1/2567 แต่งตั้งผู้บริหารปฏิบัติราชการทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ
14/2567 18/1/2567 อนุมัติให้ข้าราชการครูไปราชการ
2/2567 18/1/2567

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียนชั้นมัธยมศีกษาปีที่ 3 (เดิม)

เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567

10/2567 9/1/2567

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในศุภมงคลสมัยขึ้นปีใหม่
พุทธศักราช 2567

1/2567 9/1/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบความรู้ (Pre-Entrance ม.1) ปีการศึกษา 2567
382/2566 9/1/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567
370/2566 5/1/2566

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ครูและบุคลากร

(Ratchaphruek Game) "ราชพฤกษ์รวมใจ" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

383/2566 5/1/2566 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ
380/2566 5/1/2566 แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม)
363/2566 5/1/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมปีใหม่ครู ประจำปี 2567
348/2566 5/1/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแนะแนวการศึกษาต่อภายนอกและประชาสัมพันธ์โรงเรียน
278/2566 5/1/2567

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

คำสั่ง / ประกาศ เดือน พฤศจิกายน 2566

เวรรักษาการณ์เดือนธันวาคม มกราคม

เวรรักษาการณ์เดือนตุลาคม พฤศจิกายน

คำสั่งที่ ลงวันที่ เรื่อง ดาวโหลด
376/2566 28/12/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
377/2566 27/12/2566 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ
369/2566 23/12/2566 แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม)
365/2566 23/12/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล
336/2566 12/12/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวัน International Day
331/2566 12/12/2566

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2566

314/2566 14/11/2566

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566

352/2566 27/11/2566 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ
351/2566 27/11/2566 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ
347/2566 27/11/2566

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมแสดงความจงรักภัคดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2566

343-346/2566 27/11/2566 แต่งตั้งครู  พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว   อยู่เวรรักษาการณ์เดือนธันวาคม มกราคม
342/2566 27/11/2566 แต่งตั้งหัวหน้าระดับชั้น ปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม)
324/2566 27/11/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปี 2566
321/2566 23/11/2566

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมอาชีพในวัยเรียน (บรรจงประดิษฐ์ วิจิตรกระทง)

ปีการศึกษา 2566

335/2566 22/11/2566

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อความพอเพียงอย่างยั่งยืน

กิจกรรมห้องเรียนติดดาว ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

334/2566 20/11/2566 แต่งตั้งรองหัวหน้าระดับชั้น และครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม)
329/2566 20/11/2566 แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
325/2566 20/11/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
328/2566 16/11/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
313/2566 7/11/2566

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด

และทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

317/2566 7/11/2566

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมเตรียมตัวสู่รั่วมหาวิทยาลัย

พิชิตคะแนน TGAT และ A-Level ภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2566

315/2566 7/11/2566 แต่งตั้งหัวหน้าระดับชั้น และครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม)
คำสั่ง / ประกาศ เดือน ตุลาคม 2566

เวรรักษาการณ์เดือนตุลาคม พฤศจิกายน

คำสั่งที่ ลงวันที่ เรื่อง ดาวโหลด
305/2566 10/10/2566

แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวินัย คุณธรรม

จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู

303/2566 10/10/2566 มอบหมายผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
301/2566 2/10/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
คำสั่ง / ประกาศ เดือน กันยายน 2566

เวรรักษาการณ์เดือนตุลาคม พฤศจิกายน

เวรรักษาการณ์เดือนกันยายน

คำสั่งที่ ลงวันที่ เรื่อง ดาวโหลด
299/2566 29/9/2566 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ
297/2566 29/9/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
293/2566 21/9/2566 มอบหมายผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
286-289/2566 21/9/2566 แต่งตั้งครู  พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว   อยู่เวรรักษาการณ์เดือนตุลาคม พฤศจิกายน
278/2566 10/9/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
273/2566 10/9/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
227/2566 10/9/2566

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมมุทิตาจิตผู้เกษียณ

"เกษียณแห่งศักดิ์ศรี คุณความดีอันภาคภูมิ" ประจำปี 2566

277/2566 5/9/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดงานมุฑิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2566
260/2566 5/9/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำวารสารโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
คำสั่ง / ประกาศ เดือน สิงหาคม 2566

เวรรักษาการณ์เดือนกันยายน

เวรรักษาการณ์เดือนกรกฏาคม สิงหาคม

คำสั่งที่ ลงวันที่ เรื่อง ดาวโหลด
272/2566 31/8/2566 แต่งตั้ง ครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม)
262-265/2566 31/8/2566 แต่งตั้งครู  พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว   อยู่เวรรักษาการณ์เดือนกันยายน
270/2566 25/8/2566 แต่งตั้ง ครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม)
268/2566 25/8/2566

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา ณ ไร่ทองสมบูรณ์คลับ จังหวัดนครราชสีมา

ประจำปีงบประมาณ 2566

- 20/8/2566 รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
- 20/8/2566 รายชื่อคณะกรรมการและผู้รับการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ปีงบประมาณ 2566
258/2566 20/8/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ประจำปีงบประมาณ 2566
256/2566 20/8/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม การประกวดสุภาพบุรุษว.ธ./กุลสตรีศรี ว.ธ.
237/2566 20/8/2566

อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ

ศึกษาแหล่งเรียนรู้อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัย

จังหวัดสมุทรสงคราม

257/2566 11/8/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดสุดหรรษา ปีการศึกษา 2566
251/2566 11/8/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการค่ายลูกเสือ - เนตรนารี และยุวกาชาดระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
239/2566 8/8/2566

แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์

(Integrity & Transparency Assessment Online : ITA Online)

236/2566 8/8/2566

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

พระบรมราชชนนรพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566

254/2566 7/8/2566 แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม)
253/2566 7/8/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 21 ประจำปี พ.ศ.2567
245/2566 7/8/2566

แต่งตั้งคระกรรมการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "Coding For Fun Camp"

สำหรับนักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์

232/2566 7/8/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมการเรียนรู้ประชาคมอาเซียน
คำสั่ง / ประกาศ เดือน กรกฏาคม 2566

เวรรักษาการณ์เดือนกรกฏาคม สิงหาคม

คำสั่งที่ ลงวันที่ เรื่อง ดาวโหลด
250/2566 28/7/2566 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ
241/2566 28/7/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ENGLISH CAMP
238/2566 28/7/2566

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ประจำปีการศึกษา 2566

235/2566 20/7/2566

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิทร

มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา

234/2566 20/7/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมลูก ว.ธ. รวมกายใจต้านภัยยาเสพติด
224/2566 19/7/2566

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับคณะศึกษาดูงาน DepED Taysan Sub-Office

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

043/2566 14/7/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าร่วมพิธีไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2566
230/2566 10/7/2566 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ
228/2566 10/7/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
222/2566 10/7/2566 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ
207/2566 10/7/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (แก้ไข)
181/2566 10/7/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
145/2566 10/7/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
226/2566 7/7/2566

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมการอบรม

หัวข้อ " การรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู " ประจำปี 2566

214/2566 5/7/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำเสื้อกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2566
221/2566 5/7/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเทศน์มหาชาติ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
220/2566 3/7/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหน่วยการเรียนรู้และแผนจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning
219/2566 3/7/2566 แต่งตั้งและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
311/2565 3/7/2566 แต่งตั้งและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
คำสั่ง / ประกาศ เดือน มิถุนายน 2566

เวรรักษาการณ์เดือนกรกฏาคม สิงหาคม

เวรรักษาการณ์เดือนมิถุนายน

คำสั่งที่ ลงวันที่ เรื่อง ดาวโหลด
215/2566 29/6/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
213/2566 29/6/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ม.1
182/2566 29/6/2566

แต่งตั้งคณะกรรมการรับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.)

ประจำปีการศึกษา 2566

204/2566 28/6/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปีการศึกษา 2566
203/2566 27/6/2566 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ
146/2566 27/6/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานแนะแนว ปีการศึกษา 2566
144/2566 27/6/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
143/2566 27/6/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
135/2566 27/6/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ ปีการศึกษา 2566
142/2566 27/6/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
141/2566 27/6/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
140/2566 27/6/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
139/2566 27/6/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
138/2566 27/6/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
136/2566 27/6/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
177/2566 23/6/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม THE HERO ท้าเปลี่ยนโลก
200/2566 23/6/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการค่ายส่งเสริมวินัย และความรับผิดชอบ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566
196-199/2566 22/6/2566 แต่งตั้งครู  พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว   อยู่เวรรักษาการณ์เดือนกรกฏาคม สิงหาคม
166/2566 21/6/2566 แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ - เนตรนารี และยุวกาชาด ประภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
155/2566 21/6/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทุนการศึกษา โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ปีการศึกษา 2566
118/2566 21/6/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนและนักเรียนแกนนำ ปีการศึกษา 2566
117/2566 21/6/2566

แต่งตั้งคณะกรรมการเสริมสร้างความปลอดภัยทั้งภายในและนอกสถานศึกษา

"The best safety school"

175/2566 12/6/2566 แต่งตั้ง ครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม)
159/2566 12/6/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566
161/2566 12/6/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสัปดาห์แข่งขันกิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาไทยสู่ระดับประเทศ
ประจำปีการศึกษา 2566
160/2566 12/6/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสัปดาห์วันภาษาไทย 26 มิถุนายน 2566
"สดุดีกวีสุนทรภู่สู่วันภาษาไทย" ประจำปีการศึกษา 2566
156/2566 9/6/2566

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อความพอเพียงอย่างยั่งยืน

กิจกรรมห้องเรียนติดดาว ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

157/2566 7/6/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกอบพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
162/2566 6/6/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
คำสั่ง / ประกาศ เดือน พฤษภาคม 2566

เวรรักษาการณ์เดือนมิถุนายน

เวรรักษาการณ์เดือนเมษายน พฤษภาคม

คำสั่งที่ ลงวันที่ เรื่อง ดาวโหลด
125/2566 31/5/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานวันวิสาขบูชา
134/2566 31/5/2566 แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในสถานศึกษา
131/2566 31/5/2566

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเยี่ยมบ้านนักเรียน และวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล (SDQ)
ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖

124/2566 31/5/2566

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแมแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566

129/2566 26/5/2566

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center (DMC)

ประจำปีการศึกษา 2566

113-116/2566 26/5/2566 แต่งตั้งครู  พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว   อยู่เวรรักษาการณ์เดือนมิถุนายน
128/2566 24/5/2566

แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นิเทศ กำกับ ติดตาม ให้คำปรึกษา

คณะกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวัน

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

126/2566 24/5/2566

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ บรมราชินี

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 45 พรรษา

93/2566 24/5/2566

แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกลองพิจาราณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

และลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2566)

92/2566 24/5/2566

แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

/ลูกจ้างประจำ รอบการประเมิน ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2566 - 30 กันยายน 2566)

112/2566 18/5/2566 แต่งตั้งครูเวรรักษาการณ์คณะสี
102/2566 8/5/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566
106/2566 8/5/2566 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ
101/2566 8/5/2566

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก

(Active Learning)

คำสั่ง / ประกาศ เดือน มีนาคม 2566

เวรรักษาการณ์เดือนเมษายน พฤษภาคม

เวรรักษาการณ์เดือนมีนาคม

คำสั่งที่ ลงวันที่ เรื่อง ดาวโหลด
90/2566 31/3/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ปีการศึกษา 2566
071/2566 27/3/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย
070/2566 27/3/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา
78/2566 21/3/2566 แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2566
74-77/2566 21/3/2566 แต่งตั้งครู  พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว   อยู่เวรรักษาการณ์เดือนเมษายน พฤษภาคม
069/2566 13/3/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมวิชาการสัญจร ประจำปีการศึกษา 2565
68/2566 13/3/2566 มอบหมายผู็รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
034/2566 9/3/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566
52/2566 9/3/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน ปีการศึกษา 2566
066/2566 7/3/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
065/2566 7/3/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
033/2566 2/3/2566

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566

ประเภทห้องเรียนพิเศษ (เพิ่มเติม)

คำสั่ง / ประกาศ เดือน กุมภาพันธ์ 2566

เวรรักษาการณ์เดือนมีนาคม

เวรรักษาการณ์เดือนกุมภาพันธ์

คำสั่งที่ ลงวันที่ เรื่อง ดาวโหลด
055/2566 27/2/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน "BKK 2 Sustainable Education Forurm 2023"
54/2566 27/2/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำวารสารโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
56-59/2566 27/2/2566 แต่งตั้งครู  พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว   อยู่เวรรักษาการณ์เดือนมีนาคม
53/2566 24/2/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
49/2566 17/2/2566

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนและเชิดชูเกียตินักเรียนที่ประพฤติดี

ปีการศึกษา 2565

38/2566 17/2/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานวันมาฆบูชา
42/2566 16/2/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2565
14/2566 10/2/2566 แต่งคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งประธานนักเรียนและประธานสี ประจำปีการศึกษา 2566
40/2566 10/2/2566 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Sefety Center โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
39/2566 10/2/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
036/2566 9/2/2566

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

041/2566 9/2/2566

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

033/2566 9/2/2566

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566

ประเภทห้องเรียนพิเศษ

24/2566 8/2/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor : YC ) ปีการศึกษา 2565
5/2566 7/2/2566

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม"

ประจำปี 2566

011/2565 7/2/2565

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการทางวิชาการและผลผลิตนักเรียน

W.T.S. Open House 2023 " อะเมซิ่ง วชิรธรรมสาธิต เปิดบ้านจักรวาลนฤมิต (METAVERSE) "

คำสั่ง / ประกาศ เดือน มกราคม 2566

เวรรักษาการณ์เดือนกุมภาพันธ์

เวรรักษาการณ์เดือนมกราคม

คำสั่งที่ ลงวันที่ เรื่อง ดาวโหลด
27-30/2566 27/1/2566 แต่งตั้งครู  พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว   อยู่เวรรักษาการณ์เดือนกุมภาพันธ์
26/2566 27/1/2566

แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน เพื่อความพร้อมรับการประเมิน

สถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 13 กรุงเทพมหานคร

10/2566 27/1/2566

แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมรับการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 13 กรุงเทพมหานคร

13/2566 18/1/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวัน International Day
012/2566 18/1/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมปีใหม่ครู ประจำปี 2566
6/2566 10/1/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันปีใหม่ และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
8/2566 10/1/2566

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR

สำหรับนักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ

004/2566 5/1/2566 แต่งตั้งคระกรรมการดำเนินงานโครงการ "ผู้ปกครองพบครูเพื่อลูกรัก"
335/2565 5/1/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสัปดาห์วันครู