แหล่งรวมเอกสารต่าง ๆ ของโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

กลุ่มบริหารวิชาการ
ลำดับ เรื่อง ลงวันที่ ดาวน์โหลด
1 แบบรายงานการใช้แหล่งเรียนรู้ 7/9/2561
2 แผนพัฒนาตนเองของข้าราชการครู
(ID PLAN : INDIVIDUAL  DEVELOPMENT PLAN)
31/5/2561
3 แบบฟอร์มจัดตั้งฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 12/6/2561
4 แบบบันทึกข้อมูลของครูผู้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 12/6/2561
5

แบบสรุปผลการดำเนินกิจกรรมฐานเศรษฐกิจพอเพียง

4/9/2561
6 แบบรายงานกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 4/10/2561
กลุ่มบริหารงบประมาณ
ลำดับ เรื่อง ลงวันที่ ดาวน์โหลด
1 แบบขออนุมัติเดินทางไปราชการ 31/5/2561
2 แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (แบบ 8708) 31/5/2561
3 แบบสัญญายืมเงิน (แบบ 8500) 31/5/2561
4 แบบรายงานผลการอบรมตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
18/7/2561
กลุ่มบริหารบุคคล (ปกครอง)
ลำดับ เรื่อง ลงวันที่ ดาวน์โหลด
1 แบบขออนุมัติโครงงานคุณธรรมระดับชั้นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 22/11/2561
2

โครงงานคุณธรรมระดับชั้นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

22/11/2561
3 ใบลา 18/5/2561
4 แบบขอสับเปลี่ยนเวรรักษาการณ์ 18/5/2561
5 แบบฟอร์มขออนุญาตจอดรถค้างคืน 18/5/2561
6 แบบฟอร์มขอให้จำหน่ายนักเรียนที่ไม่มาโรงเรียนติดต่อกันเป็นเวลานาน 18/5/2561
7 แบบฟอร์มรายงานผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน 18/5/2561
8 แบบติดตามนักเรียนขาดเรียนเป็นเวลานาน 18/5/2561
9 แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน 20/6/2561
กลุ่มบริหารทั่วไป
ลำดับ เรื่อง ลงวันที่ ดาวน์โหลด
1 แบบประกาศประชาสัมพันธ์ 18/5/2561
2 คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารทั่วไป 2561 12/7/2561