แหล่งรวมเอกสารต่าง ๆ ของโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

กลุ่มบริหารวิชาการ
ลำดับ เรื่อง ลงวันที่ ดาวน์โหลด
1

แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้

20/3/2563
2 บันทึกข้อความPLC เอกสารหมายเลข 1 23/1/2563
3 บันทึกข้อความPLC เอกสารหมายเลข 2 23/1/2563
4 บันทึกข้อความPLC เอกสารหมายเลข 3 23/1/2563
5 บันทึกข้อความPLC เอกสารหมายเลข 4 23/1/2563
6 บันทึกข้อความPLC เอกสารหมายเลข 5 23/1/2563
7 แบบรายงานการใช้แหล่งเรียนรู้ 20/1/2563
8 แผนพัฒนาตนเองของข้าราชการครู
(ID PLAN : INDIVIDUAL  DEVELOPMENT PLAN)
31/5/2561
9 แบบฟอร์มจัดตั้งฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 12/6/2561
10 แบบบันทึกข้อมูลของครูผู้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 12/6/2561
11

แบบสรุปผลการดำเนินกิจกรรมฐานเศรษฐกิจพอเพียง

4/9/2561
12 แบบรายงานกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” 4/10/2561
13 คู่มือการใช้งานโปรแกรม SGS งานทะเบียนวัดผล 7/2/2562
14 คู๋มือการใช้งานโปรแกรม-secondary งานทะเบียนวัดผล 7/2/2562
15 PLC ปรับใหม่ 2562 4/3/2562
16 หลักสูตรสถานศึกษา2561(ฉบับปรับปรุง2560) 15/2/2562
17

- หน้าปก-คำนำ-สารบัญ-SAR-บุคคล

- รายงาน-SAR-บุคคล-2561

- คำอธิบายเกณฑ์การให้คะแนน-ประเมินตนเอง-มฐ.3

6/3/2562

18

Sar-กลุ่มสาระ-2561

11/3/2562
19 เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะฯอ่านคิดวิเคราะห์ฯ 11/3/2562
20 หลักสูตรโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ปีการศึกษา 2562 3/3/2562
21 แบบบันทึกการนิเทศการสอน 22/11/2562
กลุ่มบริหารงบประมาณ
ลำดับ เรื่อง ลงวันที่ ดาวน์โหลด
1 แบบขออนุมัติเดินทางไปราชการ 31/5/2561
2 แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (แบบ 8708) 31/5/2561
3 แบบสัญญายืมเงิน (แบบ 8500) 31/5/2561
4 แบบรายงานผลการอบรมตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
18/7/2561
กลุ่มบริหารบุคคล (ปกครอง)
ลำดับ เรื่อง ลงวันที่ ดาวน์โหลด
1 แบบประเมินนักเรียน
โครงการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรม “คนดีศรีวชิรธรรม”
ประจาปีการศึกษา 2562
6/2/2563
2 แบบขออนุมัติโครงงานคุณธรรมระดับชั้นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 8/12/2562
3

โครงงานคุณธรรมระดับชั้นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

8/12/2562
4 ใบลา 18/5/2561
5 แบบขอสับเปลี่ยนเวรรักษาการณ์ 18/5/2561
6 แบบฟอร์มขออนุญาตจอดรถค้างคืน 18/5/2561
7 แบบฟอร์มขอให้จำหน่ายนักเรียนที่ไม่มาโรงเรียนติดต่อกันเป็นเวลานาน 18/5/2561
8 แบบฟอร์มรายงานผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน 18/5/2561
9 แบบติดตามนักเรียนขาดเรียนเป็นเวลานาน 18/5/2561
10 แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน 20/6/2561
กลุ่มบริหารทั่วไป
ลำดับ เรื่อง ลงวันที่ ดาวน์โหลด
1 แบบประกาศประชาสัมพันธ์ 18/5/2561
2 คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารทั่วไป 2561 12/7/2561