โปรดเลือกเดือนที่ต้องการ
        ปี 2554
 มกราคม
 กุมภาพันธ์
 มีนาคม
 เมษายน
 พฤษภาคม
 มิถุนายน
 กรฎาคม
 สิงหาคม
 กันยายน
 ตุลาคม
 พฤศจิกายน
 ธันวาคม


เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2554
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ (สำรวจสถานที่เข้าค่าย ม.1)
3
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
5
6
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ICT ระดับ ม.๑ และ ม.๔
แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๔
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ ม.1
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันมาฆบูชา
12
13
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ เจ้าหน้าที่ตรวจข้อสอบ แจ้งตารางสอบปลายปี/ ปลายภาค
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ LAS มัธยมศึกษาปีที่ 2,5 ปีการศึกษา 2553
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคุมสอบนักเรียน ม.3 สมัครเข้าเรียนต่อ ม.4
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำตารางสอน ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2554
อนุญาตให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ไปราชการ
19
20
แต่งตั้งคณะกรรมการเข้าค่ายคุณลักษณะอันพึงประสงค์
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 

เวรรักษาการณ์ (กุมภาพันธ์-มีนาคม)

เวรรักษาการณ์ (เมษายน)