โปรดเลือกเดือนที่ต้องการ
        ปี 2554
 มกราคม
 กุมภาพันธ์
 มีนาคม
 เมษายน
 พฤษภาคม
 มิถุนายน
 กรฎาคม
 สิงหาคม
 กันยายน
 ตุลาคม
 พฤศจิกายน
 ธันวาคม


เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2554
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานพัสดุ
แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการอบรม
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
4
5
6
7
อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๕๓
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจระเบียนแสดงผลการเรียน ( ปพ.๑ )
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ
12
13
แต่งตั้งครูที่ปรึกษา
แต่งตั้งครูประจำคณะสี
แต่งตั้งคณะกรรมการเจ้าหน้าที่การเงิน จ่ายเงินอุดหนุน 1/2554
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีของสถานศึกษา
แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ระดับ ม.๑ ม.๔
30
31
 
 
 

เวรรักษาการณ์ (กุมภาพันธ์-มีนาคม)

เวรรักษาการณ์ (เมษายน)