โปรดเลือกเดือนที่ต้องการ
        ปี 2554
 มกราคม
 กุมภาพันธ์
 มีนาคม
 เมษายน
 พฤษภาคม
 มิถุนายน
 กรฎาคม
 สิงหาคม
 กันยายน
 ตุลาคม
 พฤศจิกายน
 ธันวาคม


เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2554
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
1
แต่งตั้งหัวหน้าชุมนุมและอาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม  ปีการศึกษา  2554
แต่งตั้งผู้บังคับบัญชากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ปี  2554
แต่งตั้งกรรมการดำเนินงานวันวิสาขบูชา
แต่งตั้งครู, พนักงานราชการ  อยู่เวรรักษาการณ์ในเวลากลางคืน (เพิ่มเติม)
แต่งตั้งครูที่ปรึกษา  ( เพิ่มเติม )
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณะกรรมการกลุ่มสาระฯ และ คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
แต่งตั้งคณะกรรกการทุกกล่มสาระฯ
แต่งตั้งเวรกลางคืนเพิ่มเพิม
21
22
แต่งตั้งเวรวันหยุดเพิ่มเติม
แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุน กยศ.
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานมอบเข็มสัญลักษณ์
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกอบพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔
28
29
แต่งตั้งครูที่ปรึกษาและครูประจำคณะสี  ( เพิ่มเติม )
แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน  ภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๔
 
 
 

เวรรักษาการณ์ (เมษายน - พฤษภาคม)
เวรรักษาการณ์ (มิถุนายน)