โปรดเลือกเดือนที่ต้องการ
        ปี 2554
 มกราคม
 กุมภาพันธ์
 มีนาคม
 เมษายน
 พฤษภาคม
 มิถุนายน
 กรฎาคม
 สิงหาคม
 กันยายน
 ตุลาคม
 พฤศจิกายน
 ธันวาคม


เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2554
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
     
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสัปดาห์แข่งขันทักษะวิชาการ และสัปดาห์รำลึกถึงสุนทรภู่         ครูกวีศรีแผ่นดิน   ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๔
การยกเลิกการปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษาและครูประจำคณะสี
แต่งตั้งครูและบุคลากรปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป
4
5
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามโครงการสอนเสริมพิเศษวันเสาร์
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมในโครงการเบญจสิริต้านยาเสพติด
11
12
อนุญาตให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านและการเขียนของนักเรียน
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   
 
 
 

เวรรักษาการณ์ ( มิถุนายน )