โปรดเลือกเดือนที่ต้องการ
        ปี 2554
 มกราคม
 กุมภาพันธ์
 มีนาคม
 เมษายน
 พฤษภาคม
 มิถุนายน
 กรฎาคม
 สิงหาคม
 กันยายน
 ตุลาคม
 พฤศจิกายน
 ธันวาคม


เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2554
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
     
คำสั่งคุมสอบกลางภาค ภาคเรียนที่  1/2554
2
3
คำสั่งแต่งตั้งลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานกลุ่มบริหารทั่วไป
แต่งตั้งครูที่ปรึกษา  ( เพิ่มเติม )
แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานหล่อเทียนและแห่เทียนจำนำพรรษา
7
8
9
10
11
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมตามโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา   ๒๕๕๔
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ
แต?งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมต้อนรับดูแลคณะครูและนักเรียน
แต่งตั้งลูกจ้างประจำ , ลูกจ้างชั่วคราว  อยู่เวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการ ( เพิ่มเติม )
แต่งตั้งครูและบุคลากรปฏิบัติงานกลุ่มสำนักงานผู้อำนวยการ
18
19
20
21
22
23
24
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเตรียมรับการประเมินระบบประกันคุณภาพภายใน
26
อยู่เวรรักษาการณ์ในวันหยุดราชการ ( เพิ่มเติม )
28
29
30
31